Ποια είναι διαδικασία αγοράς ακινήτου;

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος αγοραστής καταλήξει στο ακίνητο που επιθυμεί, διενεργεί με τη βοήθεια δικηγόρου νομικό έλεγχο ακινήτου και επιβεβαιώνει αν αυτό είναι μεταβιβάσιμο και χωρίς βάρη.

Στη συνέχεια ο αγοραστής  πρέπει να δώσει μια προκαταβολή (συνήθως είναι το 10% του συνολικού τιμήματος αγοραπωλησίας ακινήτου), προκειμένου να επισημοποιηθεί το ενδιαφέρον του, το ακίνητο να αποσυρθεί από την αγορά και η τιμή του να κλειδώσει στην συμφωνηθείσα τιμή.

Η προκαταβολή δίνεται στον πωλητή, στον κτηματομεσίτη  ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του, αφού συνταχθεί και υπογραφεί από τους συμβαλλόμενους Ιδιωτικό Συμφωνητικό, το οποίο έχει και την έννοια της απόδειξης.

Στο ιδιωτικό συμφωνητικό καθορίζονται:

  • Το ύψος του τιμήματος αγοραπωλησίας του ακινήτου.
  • Ο τρόπος εξόφλησής του.
  • Σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις η προθεσμία υπογραφής των οριστικών συμβολαίων, μετά τον Έλεγχο Τίτλων Ιδιοκτησίας του ακινήτου.
  • Οι ρήτρες που αφορούν στον αγοραστή και στον πωλητή, σε περίπτωση υπαναχώρησης ενός εκ των δύο.
  • Η υποχρέωση καταβολής μεσιτικών εξόδων (στην περίπτωση που μεσολαβεί μεσιτικό γραφείο)

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο αγοραστής αλλάξει γνώμη και δεν θέλει τελικά να αγοράσει το συγκεκριμένο ακίνητο, η προκαταβολή θα παραμείνει υπέρ του ιδιοκτήτη, εκτός κι αν η υπαναχώρηση οφείλεται σε νομικό πρόβλημα του ακινήτου όπως, υποχρεώσεις προς το δημόσιο, τράπεζες, μη καθαροί τίτλοι κ.λ.π., οπότε και του επιστρέφεται.

Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) είναι απαραίτητος για την αγορά ακίνητου, οπότε αν δεν υπάρχει θα πρέπει να αποκτηθεί πριν την υπογραφή των συμβολαίων.

Σύμφωνα με το νόμο, για την αγορά οποιουδήποτε ακινήτου, πλέον δεν απαιτείται η παρουσία δικηγόρου ούτε από την πλευρά του αγοραστή ούτε από την πλευρά του πωλητή. Παρόλα αυτά προτείνεται η παρουσία δικηγόρου για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων νομικών ή/και πραγματικών.

Εφόσον συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά και από τις δύο μεριές και πριν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου υποβάλλεται στην εφορία η δήλωση φόρου μεταβίβασηςΗ δήλωση συντάσσεται από τον Συμβολαιογράφο και συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Υπογράφεται από τον αγοραστή και τον πωλητή και υποβάλλεται στο Τμήμα Κεφαλαίου της ΔΟΥ που ανήκει το ακίνητο. Ο φόρος μεταβίβασης καταβάλλεται από τον αγοραστή εφάπαξ, και υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή ορίζεται επίσημα από τους ετήσιους πίνακες της εφορίας για κάθε περιοχή. 

Οι αμοιβές δικηγόρου και συμβολαιογράφου υπολογίζονται επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.

Η τιμή αγοράς ενός ακινήτου (εμπορική αξία) και η τιμή του κατά την εφορία  (αντικειμενική αξία) δεν συμβαδίζουν πάντα. Τις πιο πολλές φορές η αντικειμενική αξία είναι χαμηλότερη της εμπορικής.

Όταν πληρωθεί ο φόρος μεταβίβασης, το οριστικό συμβόλαιο υπογράφεται από τον αγοραστή. Στη συνέχεια, ο συμβολαιογράφος θα μεταγράψει το συμβόλαιο στο Υποθηκοφυλακείο ή στο Κτηματολόγιο της περιοχής του ακινήτου, το οποίο θα κρατήσει ένα αντίγραφο του συμβολαίου. Επίσης, ένα αντίγραφο θα κρατήσει και ο συμβολαιογράφος, ενώ θα δώσει επικυρωμένα αντίγραφα στον αγοραστή.

 

Σχετικά άρθρα